Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

เงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน

1. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้ารับสินค้า (อ้างอิงจากใบกำกับภาษี) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
2. กรณีที่มีการเปลี่ยนสินค้าทดแทนรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่ารุ่นเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและยืนยันก่อนมีการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง
3. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป การใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
4. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, มีตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
6. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว
7. สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ (Sticker) และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, แก้ไข, หลุดหาย หรือมีการแก้ไขสติ๊กเกอร์ (Sticker) รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
8. ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียได้ที่บริษัท พี.ซี เบสท์บาย จำกัด  หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
9. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 การรับประกันเปลี่ยนคืนสินค้าหรือเคลมสำหรับสินค้าแต่ละประเภท

 

สินค้าประเภท Flash Drive, Multimedia Card, หูฟัง

 • สินค้าประเภท Flash Drive (HP,PNY) รับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า เป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าและใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม
 • สินค้าประเภท Multimedia Card รับประกัน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า เป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าและใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม
 • สินค้าประเภทหูฟัง (PNY) รับประกัน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า เป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าและใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม

สินค้าประเภทอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS=Uninterruptible Power Supply, Power Bank)

 • สินค้าประเภทอุปกรณ์สำรองไฟ (UPS=Uninterruptible Power Supply)รับประกันเครื่องและแบตเตอรี่ 2ปี / DOA 3 เดือนแรกเปลี่ยนเครื่องใหม่ (ยกเว้นรุ่น Champ mini 900VA/360W และ Save One 1000VA 400W DOA 1 ปีแรกเปลี่ยนเครื่องใหม่)(ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า)ประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าและใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม
 • สินค้าประเภทอุปกรณ์สำรองไฟ (Power Bank) รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าและใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม

สินค้าประเภทเครื่องใช้สำนักงาน

 • สินค้าประเภทเครื่องใช้สำนักงานเครื่องคิดเลข UCAL รับประกัน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม

สินค้าประเภทกล้องบันทึกภาพ กล้องติดรถยนต์

 • สินค้าประเภทกล้องบันทึกภาพ กล้องติดรถยนต์ รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม

สินค้าประเภทมีไฟ LED

รับประกัน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะต้องเก็บใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม รายการสินค้าดังนี้

 • สินค้าประเภทลูกโป่ง LED
 • สินค้าประเภทแก้ว LED
 • สินค้าประเภทไฟ LED ติดรถจักรยาน
 • สินค้าประเภทเทียน LED แบบจมน้ำ,แบบลอยน้ำ

สินค้าประเภทฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี (UV Sanitizer), ฝักบัวอาบน้ำ, กาน้ำร้อน WiFi

 • สินค้าประเภทแปรงสีฟันฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี รับประกันสินค้า รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม
 • สินค้าประเภทที่ฆ่าเชื้อโรคโทรศัพท์มือถือด้วยรังสียูวี รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม
 • สินค้าประเภทฝักบัวอาบน้ำ รับประกัน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม
 • สินค้าประเภทกาน้ำร้อน WiFi รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บใบกำกับภาษีนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ตัวอย่างสภาพสินค้าที่ผิดกับเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

มีคราบกาวเปื้อน รอยคราบสนิม สีหลุดลอกลบเลือน , โลโก้ลบเลือน
แตก, หัก ฝาหาย, อุปกรณ์ไม่ครบ มีรอยบุบ